Fizjoterapia 3 rock w SWSPIZ

Opis forum

  • Index
  •  » Nowe forum
  •  » ZAGADNIENIA DO CZĘŚCI TEORETYCZNEJ EGZAMINU DYPLOMOWEGO.

#1 2009-06-02 19:20:26

Twarożek

Administrator

Zarejestrowany: 2009-06-02
Posty: 7
Punktów :   

ZAGADNIENIA DO CZĘŚCI TEORETYCZNEJ EGZAMINU DYPLOMOWEGO.

1. Polski Model Rehabilitacji.

2. Zespół rehabilitacyjny.

3. Cele i zadania fizjoterapii.

4. Mechanizmy kompensacji w procesie usprawniania.

5. Mechanizmy adaptacji w procesie usprawniania.

6. Pomiary długości i obwodów kończyn.

7. Przyczyny róŜnic obwodów i długości kończyn.

8. Pomiary goniometryczne zakresów ruchów i zasady zapisu otrzymanych wyników
metodą SFTR.

9. Zasady wykonania testu Lovett’a.

10. Podział bólu i jego rodzaje. Próg bólowy. Kliniczne metody oceny bólu.

11. Wpływ czynnika mechanicznego na właściwości receptorów skóry.

12. Wpływ czynnika mechanicznego na właściwości tkanki mięśniowej. Zasady
tensegracji i warstwowości.

13. Zasady neurofizjologicznego oddziaływania ćwiczeń synergistycznych. Synergizmy
bezwzględne i względne.

14. Cele ćwiczeń synergistycznych. Wskazania i przeciwwskazania do ich stosowania.

15. Ćwiczenia bierne: cele, wskazania i przeciwwskazania do ich stosowania.

16. Ćwiczenia czynne w odciążeniu: cele, wskazania i przeciwwskazania do ich
stosowania. Sposoby odciążenia.

17. Ćwiczenia prowadzone: cele, wskazania i przeciwwskazania.

18. Ćwiczenia samowspomagane: cele, wskazania i przeciwwskazania.

19. Metodyka ćwiczeń samowspomaganych z zastosowaniem systemu podwieszeń.

20. Ćwiczenia czynne z oporem: cele, wskazania i przeciwwskazania do ich
stosowania. Sposoby oporowania i zasady ich doboru.

21. Metody treningu oporowego wg McQueena, de Lorme'a i Watkinsa oraz treningu
progresywnie malejącego.

22. Ćwiczenia oporowe w odciążeniu: cele, wskazania i przeciwwskazania.

23. Ćwiczenia izometryczne: cele, wskazania i przeciwwskazania, metodyka ćwiczeń
izometrycznych.

24. Zasady treningu z wykorzystaniem skurczów izometrycznych krótkich wg
Walickiego i długich wg Hettingera i Müllera.

25. Ćwiczenia ogólnousprawniające ze zmiennym natężeniem wysiłku: cele, wskazania
i przeciwwskazania, metodyka ćwiczeń.

26. Redresje: cele, wskazania i przeciwwskazania, zasady prowadzenia redresji.
Zasady postępowania z pacjentem po wykonaniu redresji.

27. Ćwiczenia oddechowe: wskazania, rodzaje i metodyka ich prowadzenia.

28. Ćwiczenia równoważne i koordynacyjne: cele, wskazania i przeciwwskazania,
metodyka ćwiczeń.

29. Ćwiczenia samokontrolowane: cele, wskazania i przeciwwskazania.

30. Neurofizjologiczne uzasadnienie biofeedbecku, metodyka ćwiczeń.

31. Metody kształtowania siły mięśni : dynamiczne, statyczne i skurczów pośrednich.
Cele, wskazania i przeciwwskazania, metodyka ćwiczeń.

32. Grupy metod kinezyterapeutycznych. Krótka charakterystyka kaŜdej z grup na
wybranym przykładzie.

33. Metoda McKenzie’go. Główne załoŜenia. Wskazania i przeciwwskazania do jej
stosowania.

34. PNF jako metoda neurofizjologiczna. Główne założenia metody.

35. Funkcjonalna analiza chodu. Cykl i fazy chodu. Wyznaczniki chodu prawidłowego.

36. Chód patologiczny i jego składniki. Reedukacja chodu.

37. Neurofizjologiczne podstawy poizometrycznej relaksacji mięśni. Zasady
wykonywania PIR , wskazania i przeciwwskazania.

38. Właściwości środowiska wodnego.

39. Wskazania i przeciwwskazania do ćwiczeń w wodzie.

40. Zasady wykonania masaŜu klasycznego (ogólne, kierunku, siły bodźca, tempa).

41. Techniki masaŜu klasycznego (definicja, cel i wpływ techniki na tkanki).

42. Przygotowanie pacjenta, masażysty i stanowiska zabiegowego do przeprowadzenia
zabiegu masażu. Ergonomia pracy masażysty

43. Wskazania i przeciwwskazania do masażu.

44. Zasady i metodyka wykonania masażu centryfugalnego.

45. Zasady i metodyka wykonania masażu izometrycznego.

46. Zasady i metodyka wykonania masażu ipsi- i kontralateralnego.

47. Zasady i metodyka wykonania masażu limfatycznego.

48. Wskazania i przeciwwskazania do przeprowadzenia masażu limfatycznego.

49. Ćwiczenia wg Bürgera – wskazania, przeciwwskazania, metodyka.

50. Przykurcze stawowe, przyczyny powstawania, zasady profilaktyki i leczenia.

51. Odleżyny: przyczyny powstawania, skala odleżyn, czynniki ryzyka, profilaktyka
przeciwodleżynowa.

52. Usprawnianie w zespole bolesnego barku – omów na wybranym przykładzie.

53. Fizjoterapia ręki po zamkniętym urazie tkanek miękkich:

54. Fizjoterapia u pacjenta z unieruchomieniem czynnościowym i z opatrunkiem
gipsowym.

55. Pionizacja i reedukacja lokomocji pacjentów po długotrwałym unieruchomieniu.

56. Program fizjoterapii u pacjentów po endoprotezoplastyce stawu biodrowego

57. Program fizjoterapii u pacjentów po endoprotezoplastyce stawu kolanowego.

58. Postępowanie usprawniające pacjentów po chirurgicznym szyciu łękotki.

59. Programy usprawniania po rekonstrukcji więzadła krzyŜowego przedniego stawu
kolanowego.

60. Fizjoterapia w profilaktyce wad postawy.

61. Metody fizjoterapeutyczne stosowane u pacjentów z reumatyzmem tkanek
miękkich.

62. Zasady stosowania aktywności ruchowej w osteoporozie, rola wysiłku fizycznego i
poprawy wydolności w profilaktyce złamań osteoporotycznych.

63. Etiopatogeneza RZS. Obraz kliniczny. Dominujące objawy. Diagnostyka
fizjoterapeutyczna.

64. Planowanie usprawniania w róŜnych okresach RZS. Wskazania i przeciwwskazania
do zabiegów rehabilitacyjnych.

65. Etiopatogeneza zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa. Obraz kliniczny.
Diagnostyka fizjoterapeutyczna. Kryteria diagnostyczne.

66. Etiopatogeneza choroby zwyrodnieniowej stawów. Obraz kliniczny. Diagnostyka
fizjoterapeutyczna.

67. Mechanizm gojenia się rany pooperacyjnej. Fizjoterapia w przebiegu procesu
gojenia.

68. Główne powikłania pooperacyjne u pacjentów na oddziale chirurgicznym.
Fizjoterapeutyczne metody zapobiegania im.

69. Metody stymulacji zmysłów u pacjentów przebywających na OIOMie.

70. Wady postawy w płaszczyźnie strzałkowej (plecy okrągłe, plecy wklęsłe, plecy
okrągło – wklęsłe, plecy płaskie, klatka lejkowata, klatka kurza).

71. Etapy postępowania korekcyjnego w wadach postawy.

72. Skolioza: klasyfikacja, etiologia. Kompensacja i leczenie skolioz (fizjoterapia,
leczenie gorsetami).

73. Wady wrodzone kończyn dolnych. Postępowanie korekcyjne.

74. Wady nabyte kończyn dolnych. Postępowanie korekcyjne

75. Fizjoterapia w przykurczu Volkmana.

76. Fizjoterapia w Zespole Sudecka.

77. Fizjoterapia w leczeniu niedowładów połowiczych.

78. Fizjoterapia w poraŜeniu obwodowym nerwu twarzowego.

79. Fizjoterapia u dzieci z przepukliną oponowo – rdzeniową.

80. Fizjoterapia w jałowych martwicach kości

81. Fizjoterapia w dysplazji stawów biodrowych.

82. Fizjoterapia w chorobie Scheuermanna.

83. Fizjoterapia w Mózgowym PoraŜeniu Dziecięcym (MPD).

84. Fizjoterapia w zespole „łokcia tenisisty”

85. Fizjoterapia w zespole „łokcia golfisty”.

86. Fizjoterapia u kobiet po mastektomii.

87. Fizjoterapia po amputacji kończyny dolnej - nauka chodu, hartowanie i
bandaŜowanie kikuta.

88. Fizjoterapia po amputacji kończyny górnej.

89. Fizjoterapia w przypadku stawu rzekomego szyjki kości udowej.

90. Fizjoterapia w chorobie Parkinsona.

91. Fizjoterapia w Stwardnieniu Rozsianym (SM).

92. Fizjoterapia u osób z nietrzymaniem moczu.

93. Fizjoterapia u kobiet w połogu.

94. Rola terapii zajęciowej w rehabilitacji medycznej.

95. Rola muzykoterapii w rehabilitacji medycznej.

96. Skutki hipokinezji.

97. PrzeciąŜenia w sporcie. Przyczyny, objawy, fizjoprofilaktyka i fizjoterapia.

98. Budowa leja protezowego typu PTS, PTB i KBM.

99. Wady i zalety leja pełnokontaktowego i podciśnieniowego.

100. Protezy kończy górnych: kinetyczne i kosmetyczne. Funkcje protez kończyn
górnych. Systemy sterowania.

101. Zasady protezowania dzieci po amputacji kończyny dolnej.

102. Zasady dopasowania przedmiotów wspomagających poruszanie się.

103. Zasady dopasowania kołnierzy ortopedycznych.

104. Zasady dopasowania ortez szyjnych.

105. Zastosowanie pasów przepuklinowych.

106. Funkcje obuwia ortopedycznego aparatowego - jego rodzaje.

107. Funkcje i zastosowanie aparatu Thomsena.

108. Funkcje i zastosowanie „klatki szwedzkiej”.

109. Funkcje i zastosowanie wyciągu kamaszkowego.

110. Zastosowanie zaopatrzenia ortopedycznego u pacjentów z niedowładem
połowiczym.

111. Zasady pionizacji i jej etapy.

112. Prawo Arndta – Schultza i jego odniesienie do wybranych zabiegów
fizykoterapeutycznych.

113. Prawo Dastre’a – Morata i wynikające z niego przeciwwskazania do
poszczególnych zabiegów.

114. Prawo Grotthusa – Drapera i jego praktyczne zastosowanie w fizykoterapii.

115. Rodzaje odczynów mogących wystąpić podczas zabiegu fizykalnego.

116. Zasady doboru parametrów podczas zabiegów fizykalnych.

117. Zasady łączenia poszczególnych grup zabiegów fizykalnych ze sobą.

118. Transdermalne systemy terapeutyczne.

119. Elektrostymulacja w niedowładach wiotkich.

120. Elektrostymulacja przeciwbólowa.

121. Metody jakościowe elektrodiagnostyki.

122. Elektrodiagnostyka –metody ilościowe: robaza, chronaksja, krzywa i/t.

123. Oznaczanie współczynnika akomodacji.

124. Prąd stały – wpływ prądu na organizm, zabiegi galwanizacji i jonoforezy:
wskazania, przeciwwskazania, metodyka zabiegu.

125. Prądy średniej częstotliwości - charakterystyka prądów, wskazania,
przeciwwskazania, metodyka zabiegu.

126. Przezskórna elektryczna stymulacja nerwów (TENS) - charakterystyka, wskazania,
przeciwwskazania, metodyka zabiegów.

127. Prądy DD ( Barnarda) – charakterystyka, wskazania, przeciwwskazania, metodyka
zabiegów.

128. Prądy Träberta - charakterystyka, wskazania, przeciwwskazania, metodyka
zabiegów.

129. Prądy impulsowe małej częstotliwości - charakterystyka, wskazania,
przeciwwskazania, metodyka zabiegów.

130. Impulsowe pole elektromagnetyczne wielkiej częstotliwości – wpływ na organizm,
omówienie parametrów, wskazania i przeciwwskazania, metodyka zabiegu.

131. Diatermia krótkofalowa (DKF) - częstotliwość i dawki stosowane w fizjoterapii,
wskazania i przeciwwskazania do wykonania zabiegu.

132. Mechanizm biologicznego działania terapii falą ultradźwiękową.

133. Zastosowanie terapii falą ultradźwiękowej w rehabilitacji medycznej.

134. Podział dawek fali ultradźwiękowej stosowanej w fizykoterapii.

135. Metody aplikacji ultradźwięków, metodyka zabiegów.Wskazania i przeciwwskazania
do stosowania fali ultradźwiękowej w fizykoterapii.Wpływ promieniowania
laserowego na ustrój. Wskazania i przeciwwskazania do zabiegów.Zasady doboru
parametrów promieniowania laserowego.

139. Metodyka wykonywania zabiegów przy uŜyciu promieniowania laserowego.

140. Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na organizm.

141. Krioterapia miejscowa – rodzaje zabiegów, metodyka, wskazania i
przeciwwskazania.

142. Krioterapia ogólnoustrojowa – wskazania, przeciwwskazania, metodyka zabiegu.
143. Wpływ zabiegów cieplnych na organizm.

144. Zabiegi z zastosowaniem parafiny – właściwości fizyczne parafiny, rodzaje
zabiegów, wskazania, przeciwwskazania, metodyka.

145. Zabiegi z zastosowaniem ciepła ogólnoustrojowo (sauna) – rodzaje zabiegów,
wskazania, przeciwwskazania, metodyka.

146. Promieniowania podczerwone – wpływ na organizm, zastosowanie w medycynie,
wskazania i przeciwwskazania do zabiegu, metodyka zabiegów.

147. Promieniowania nadfioletowe – wpływ na organizm, zastosowanie w medycynie,
wskazania i przeciwwskazania do zabiegu, metodyka naświetlań.

148. Zastosowanie pola magnetycznego małej częstotliwości w fizjoterapii, wpływ pola
magnetycznego na organizm.

149. Magnetostymulacja – wskazania, przeciwwskazania. Urządzenia do
magnetostymulacji, metodyka zabiegu.

150. Magnetoterapia w rehabilitacji medycznej – wskazania, przeciwwskazania,
metodyka zabiegu.

To chyba wszystko.

1. Polski Model Rehabilitacji.
Powszechność - obojętnie jaka rasa, wiek czy płeć.
Ciągłość - od samego początku aż do końca.
Wczesność - zaczynamy jak najwcześniej.
Kompleksowość - prowadzona rehabilitacja przez zespół specjalistów.

2. Zespół rehabilitacyjny.

Psychiatra/neurolog, psycholog, pedagog, pracownik socjalny, fizykoterapeuta, pielęgniarka, terapeuta zajęciowy.

3. Cele i zadania fizjoterapii.


Znalazłem tylko cele - Usprawnienie fizyczne, psychiczne i społeczne.

Narazie tyle, bo za dużo w pracy pisać nie mogę

Offline

 
  • Index
  •  » Nowe forum
  •  » ZAGADNIENIA DO CZĘŚCI TEORETYCZNEJ EGZAMINU DYPLOMOWEGO.

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
00 Pisanie prac prace ziemne Złotów klej do luster